Văn phòng Công ty 20, Hồ Chí Minh

2019-01-07 13:27:04 UTC
Tóm tắt dự án :02 Thang khách ThyssenKrupp
P750-CO90-8/8
Địa điểm:1/34 Tô Hiến Thành, Hồ Chí Minh, Việt Nam