Chung cư số 7 Trần Phú, Hà Đông

2019-01-07 13:16:28 UTC
Tóm tắt dự án :02 Thang khách ThyssenKrupp
P630-CO105-5/5
04 Thang khách ThyssenKrupp
P1000-CO150-22/22
Địa điểm:

Số 7 Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam