Chung cư 28 Lê Trọng Tấn

2019-01-07 13:19:13 UTC
Tóm tắt dự án :02 Thang khách ThyssenKrupp P630-CO60-6/6 02 Thang khách ThyssenKrupp P800-CO120-28/28 01 Thang khách ThyssenKruppP1050-CO120-29/29
Địa điểm:28 Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam